Polityka prywatności i cookies

„Niniejszą Politykę Prywatności i Cookies (dalej jako: „Polityka”) opracowano z myślą o zapewnieniu szczególnej ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z niniejszego Serwisu.

I. Informacje ogólne

 1. Administratorem Serwisu jest C&C Partners sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie (64-100) przy ul. 17 Stycznia 119, 121 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000294431, posiadająca nr NIP: 6970013242 oraz nr REGON: 410024753.
 2. Administrator Serwisu jest jednocześnie Administratorem Danych Osobowych Użytkowników, w związku z korzystaniem z Serwisu.
 3. W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących z tego tytułu praw, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem Serwisu za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@ccpartners.pl, lub listownie na w/w adres.
 4. Jeśli dany Użytkownik uważa, że jego prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. W niniejszej Polityce posłużono się następującymi definicjami:
  1. Serwis – serwis internetowy należący do Administratora Serwisu, umieszczony pod adresami: www.ccpartners.pl i www.b2b-ccpartners.pl;
  2. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, która nie prowadzi działalności gospodarczej lub korzysta z w/w Serwisu w celach z nią niezwiązanych albo  osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą;
  3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

II. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych, cel ich przetwarzania oraz podstawa prawna

 1. Administrator Serwisu przetwarza następujące, dobrowolnie podane, dane osobowe
  Użytkowników:
  1. przy zgłoszeniu serwisowym lub reklamacyjnym – nazwę firmy, jej adres, nr NIP, imię i nazwisko osoby do kontaktu, nr telefonu komórkowego i adres e-mail;
  2. przy sprawdzeniu statusu zgłoszenia serwisowego – adres e-mail;
  3. przy zgłoszeniu zapotrzebowania na wypożyczenie sprzętu należącego do Administratora Serwisu – nazwę firmy, jej adres, nr NIP, imię i nazwisko osoby do kontaktu, nr telefonu komórkowego i adres e-mail;
  4. przy formularzu kontaktowym w zakładce „Serwis” – imię i nazwisko, adres e-mail oraz nr telefonu komórkowego;
  5. przy zapisie na wybrane szkolenie oferowane przez Administratora Serwisu – imię i nazwisko, nazwę firmy, jej adres, nr telefonu stacjonarnego, nr faxu, nr NIP oraz adres e-mail;
  6. przy założeniu konta w systemie Extranet – imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, nr telefonu stacjonarnego i komórkowego, adres e-mail.
 2. Podanie danych, o których mowa w ust. 1 jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania przez Użytkownika z usług oferowanych w Serwisie.
 3. Serwis może ponadto zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Informacje te nie stanowią, jednak danych osobowych w rozumieniu RODO i nie podlegają z tego tytułu ochronie. Administrator Serwisu przekazuje otrzymane od Użytkownika dane osobowe dostawcom, którzy przetwarzają w/w dane w ramach świadczonej przez nich usługi hostingu.

III. Prawa użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec wykorzystania jego danych osobowych, w związku z prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu oraz ułatwieniem korzystania z niego.
 2. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator Serwisu ma prawo zachować dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 17 RODO).
 3. Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO. Do czasu jego rozpatrzenia, Administrator Serwisu wstrzyma korzystanie przez Użytkownika, z usług, z których korzystanie wiąże się z przetwarzaniem w/w danych.
 4. Użytkownik ma prawo do:
  1. dostępu do danych, uzyskania informacji m.in. o celach ich przetwarzania, planowanym okresie ich przetwarzania oraz prawie wniesienia skargi do organu, a także uzyskania kopii
   tych danych;
  2. sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych (jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe);
  3. przenoszenia danych, w trybie art. 20 RODO.
 5. W/w żądania są realizowane przez Administratora Serwisu nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu.

III. Polityka cookies

 1. Niniejsza Polityka cookies strony www.ccpartners.pl i www.b2b-ccpartners.pl (zwana dalej „Stroną Internetową”) jest skierowana do użytkowników Strony Internetowej i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z cookies oraz prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.
 2. Administratorem cookies jest C&C Partners sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie (64-100) przy ul. 17 Stycznia 119, 121.
 3. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika Serwisu podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki cookies zapamiętują preferencje danego Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji tych podmiotów. Pliki cookies są wykorzystywane w celu identyfikowania Użytkownika Serwisu oraz poprawnego przypisywania mu danych historycznych, zebranych podczas jego poprzednich wizyt w Serwisie. Cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podczas korzystania przez Użytkownika Serwisu ze Strony Internetowej automatycznie zbierane są jego dane takie jak:
  1. adres IP;
  2. nazwa domeny;
  3. typ przeglądarki;
  4. typ systemu operacyjnego.
  Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies, system Google Analytics i system Web Beacon oraz mogą być zapisywane w logach serwera.
 5. Jeśli Użytkownik Serwisu nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Administrator Serwisu zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika Serwisu może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z danej strony www.
 6. Dane podane przez Użytkownika Serwisu lub zbierane automatycznie, Usługodawca wykorzystuje w celu:
  1. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności Strony Internetowej;
  2. monitorowania stanu sesji;
  3. dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika, lub analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń Strony Internetowej.
 7. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez danego Użytkownika.
 8. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Użytkownik ten może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 9. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 10. Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 11. Administrator cookies zaleca zapoznanie się z polityką ochrony prywatności Google Analytics, by poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywanych w statystykach.
 12. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika Serwisu lub czasie pozostawania na danej stronie.
 13. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika Serwisu gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 14. Wszelkie dodatkowe pytania związane z niniejszą Polityką cookies należy kierować do Administratora Serwisu za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@ccpartners.pl lub listownie na w/w adres.
 15. Zasady określone w Polityce cookies podlegają prawu polskiemu.

IV. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników Serwisu podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania;
  2. czas wysłania odpowiedzi;
  3. nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
  6. informacje o przeglądarce Użytkownika Serwisu;
  7. informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

V. Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.