Klauzula informacyjna „RODO”

„Szanowni Państwo,

Ochrona danych osobowych jest jednym z priorytetów C&C Partners sp. z o.o. Z uwagi na powyższe oraz wobec wejścia w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest C&C Partners sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie (64-100) przy ul. 17 Stycznia 119, 121 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
  Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000203531, posiadająca nr NIP: 6970013242 oraz nr REGON: 410024753;
 2. kontakt z administratorem danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@ccpartners.pl, lub listownie na w/w adres administratora;
 3. podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. wysyłki pocztą elektroniczną Newslettera Spółki (zawierającego w szczególności informacje dotyczące firmy, nowych jej produktów oraz aktualnej oferty). Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie tu nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań marketingowych oraz zwiększaniu sprzedaży oraz na utrzymywaniu relacji biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. obsługi zgłoszenia reklamacyjnego lub serwisowego lub przekazaniu Państwu informacji o statusie zgłoszenia serwisowego. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie tu nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu Państwu najwyższej jakości towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. odpowiedzi na Państwa pytania zgłoszone za pośrednictwem „Formularza kontaktowego” znajdującego się w zakładce „Serwis”. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie tu nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z Państwem, udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania oraz nawiązania i utrzymywania relacji biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. założenia indywidualnego konta w usłudze Extranet dostępnej za pośrednictwem naszej strony internetowej. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie tu umowa o świadczenie dla Państwa bezpłatnej usługi konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  5. korespondencji mailowej, faksowej lub telefonicznej z Państwem. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie tu nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z Państwem, udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania oraz nawiązania i utrzymywania relacji biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. obsługi zamówień, realizacji współpracy, świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie tu zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  7. finansowo – księgowych. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będą tu stosowne przepisy prawa podatkowego i przepisy o rachunkowości, zwłaszcza art. 74 ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  8. obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie tu nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami i dochodzeniu ich (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  9. monitorowania osób wchodzących na teren Spółki. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie tu nasz prawnie uzasadniony interes w postaci ochrony mienia Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  10. rekrutacji pracowników, t.j. oceny kwalifikacji do pracy na aplikowane stanowisko, w tym umiejętności i zdolności danej osoby oraz w celu wyboru właściwej na dane stanowisko pracy. Podstawami przetwarzania Państwa danych będą tu:
   • art. 22§ 1 Kodeksu pracy – w zakresie imienia, nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;
   • Państwa zgoda, jeśli dokumenty aplikacyjne (CV i/lub list motywacyjny) zawierają inne dane osobowe niż w/w;
   • nasz prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci chęci wyboru właściwej osoby na dane stanowisko – w zakresie danych osobowych przekazanych nam w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej;
   • Państwa zgoda udzielona na poczet przyszłych rekrutacji.
 4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie Państwa dane osobowe będą przetwarzane w w/w celach przez niżej wymienione okresy, w przypadku:
  1. Newslettera – do czasu wycofania zgody na otrzymywanie go, a po tym czasie jeszcze przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa;
  2. zgłoszenia reklamacyjnego lub serwisowego lub przekazania informacji o statusie zgłoszenia serwisowego – przez okres 5 lat od zakończenia i rozliczenia umowy, a po tym czasie jeszcze przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa;
  3. pytania zgłoszonego za pośrednictwem „Formularza kontaktowego” – do czasu ostatecznego udzielenia odpowiedzi na nie, a po tym czasie jeszcze przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa;
  4. konta w systemie Extranet – przez okres 5 lat od likwidacji konta, a po tym czasie jeszcze przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa;
  5. korespondencji mailowej, faksowej lub telefonicznej z Państwem – przez okres konieczny do utrzymywania bieżących relacji (np. wymiany korespondencji), a po jej ustaniu – przez okres roku;
  6. obsługi zamówień, realizacji współpracy, świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę – przez okres potrzebny do realizacji w/w, a po tym czasie jeszcze przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa;
  7. finansowo – księgowych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości;
  8. obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu upływu terminu ich przedawnienia;
  9. monitorowania osób wchodzących na teren Spółki – przez okres niezbędny do realizacji celu, jakim jest ochrona naszego mienia, a po potem czasie jeszcze przez okres jednego roku;
  10. rekrutacji pracowników - przez okres jednego roku od zakończenia danej rekrutacji, a w przypadku udzielenia przez Państwa, również zgody na kolejne procesy rekrutacyjne – przez okres 2 lat od momentu zebrania danych Państwa danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, ale konieczne z uwagi na realizację celów, o których mowa w pkt. 3.
 6. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Oznacza to, że administrator nie wykorzystuje systemów informatycznych, które przetwarzałyby Państwa dane i automatycznie je analizowały na potrzeby realizacji działań marketingowych.
 7. W związku z celami, o których mowa w pkt. 4, odbiorcą Państwa danych osobowych mogą podmioty realizujące na naszą rzecz usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz – w przypadku rekrutacji pracowników - podmioty z TKH Group NV (TKH).
 8. Przysługują Państwu następujące prawa, związane przetwarzaniem danych osobowych:
  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych - wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej
   wycofaniem;
  2. prawo dostępu do danych osobowych;
  3. prawo żądania sprostowania danych osobowych;
  4. prawo żądania usunięcia danych osobowych;
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy administrator przetwarza dane na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu;
  7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.