Serwis

Wypożyczenia

Regulamin użyczania sprzętu pomiarowego / testowego

 1. Sprzęt pomiarowy / testowy (dalej jako „Sprzęt”) użyczany podmiotom gospodarczym jest własnością C&C Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. 17 Stycznia 119, 121, zwaną dalej Użyczającym.
 2. Sprzęt może zostać użyty wyłącznie w celach pomiarowych / testowych i nie może być przekazywany w najem lub użyczenie osobom trzecim.
 3. Sprzęt użyczany jest według aktualnego zapotrzebowania, zgłoszonego Użyczającemu drogą elektroniczną po wcześniejszym wypełnieniu formularza na stronie www.serwis.ccpartners.pl.
 4. Użyczający może odmówić użyczenia Sprzętu, bez podania przyczyny.
 5. Sprzęt może zostać użyczony na okres zadeklarowany w Protokole wypożyczeń sprzętu. W przypadku zwrotu w terminie późniejszym aniżeli zadeklarowany, Biorący zostanie obciążony dodatkowymi kosztami w wysokości do 100% wartości wypożyczenia za każdy dzień opóźnienia zwrotu.
 6. W protokole wypożyczenia Sprzętu powinny zostać zawarte informacje o rodzaju użyczanego Sprzętu, jego wartości, numerze fabrycznym, rodzaju opakowania oraz czasie użyczenia.
 7. Wydanie i zwrot użyczonego Sprzętu następuje na podstawie umowy/protokołu zdawczo-odbiorczego.
 8. Koszt wydania Sprzętu ponosi Użyczający, natomiast koszty zwrotu ponosi Biorący w użyczenie.
 9. Biorący w użyczenie w okresie obowiązywania umowy ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną za użyczony sprzęt.
 10. Biorący w użyczenie zobowiązany jest:
  a) do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi,
  b) do ochrony Sprzętu przed kurzem, zawilgoceniem, zarysowaniem oraz wszelkimi innymi czynnikami zewnętrznymi, które mają wpływ na wartość i funkcjonalność Sprzętu,
  c) niezwłocznie zgłosić Użyczającemu fakt uszkodzenia, zniszczenia, awarii, utraty lub kradzieży Sprzętu,
  d) niezwłocznie zawiadomić organy ścigania o kradzieży lub zaginięciu Sprzętu,
  e) dokonać zwrotu użyczonego Sprzętu w umówionym terminie w stanie nie pogorszonym, w oryginalnym opakowaniu, przywracając ustawienia paramentów urządzenia do wartości fabrycznych,
  f) ubezpieczyć przesyłkę zgodnie z wartością sprzętu.
 11. W przypadku braku zwrotu Sprzętu, Biorący do użyczenia jest zobowiązany do zwrotu jego wartości według wyceny z dnia zawarcia umowy użyczenia.
 12. Wszelkie uszkodzenia i awarie Sprzętu będą usuwane na koszt Biorącego w użyczenie.
 13. Użyczający zastrzega sobie prawo do kontroli stanu technicznego Sprzętu oraz sposobu jego testowania.
 14. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub umowy użyczenia lub innych okoliczności nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, Użyczający ma prawo:
  a) zażądać niezwłocznego zwrotu Sprzętu,
  b) obciążyć Biorącego w użyczenie karą umowną w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych).
 15. Niezależnie od kary umownej zastrzeżonej w ust. 14, Użyczający może dochodzić od Biorącego w użyczenie odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną karę umowną.
 16. Przedłużenie okresu użyczenia sprzętu wymaga złożenia nowego wniosku. W takim wypadku wymagane jest podpisanie aneksu do Protokołu wypożyczenia.
 17. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Dane klienta
Dane o wypożyczeniu