Parkingi

Zarządzanie dostępem do parkingu

 • dostęp do parkingu oferowany z poziomu odczytu tablic rejestracyjnych
 • zdalna kontrola parkingów z jednego stanowiska operatorskiego
 • określenie uprawnień grup użytkujących miejsca parkingowe
 • sprawdzenia dostępności i rezerwacja miejsc parkingowych przez Internet

Kontrola wjazdu na parking

 • dostęp do wybranych stref parkingu
 • określenie godzin wjazdów dla poszczególnych grup użytkowników
 • wprowadzenie białych i czarnych list osób uprawnionych do korzystania z parkingu
 • szybki wjazd pojazdów uprzywilejowanych poprzez nadzór wizyjny operatora parkingu
 • możliwość sterowania szlabanami wjazdowymi z poziomu operatora systemu

Rejestracja czasu pracy

 • statystyka obecności pracowników w obiekcie
 • integracja z systemem kadrowym
 • wykrywanie godzin wejścia i wyjścia posiadaczy kart wjazdowych

Komunikacja interkomowa

 • możliwość nawiązania rozmowy z operatorem parkingu przed wjazdem na parking
 • nadawanie komunikatów zbiorowych, indywidualnych, alarmowych, muzyki, reklam
 • interkomowe kolumny udzielenia informacji lub wzywania pomocy
 • komunikacja z osobami na innych stanowiskach operatorskich w oddalonych lokalizacjach

Monitoring wizyjny

 • monitoring ciągów komunikacyjnych w parkingach wielopoziomowych
 • rejestracja niepowołanych osób wchodzących na parking
 • rejestracja obrazu wideo w wysokiej rozdzielczości
 • automatyczna kontrola zagrożeń występujących na parkingach np. zadymienia
 • możliwość gromadzenia danych marketingowych wjeżdżających samochodów, długości parkowania, rejonów ich pochodzenia

Zdalne zarządzanie parkingami

 • jeden system integrujący wiele parkingów w różnych lokalizacjach, pracujący w systemie ciągłym z możliwością zarządzanie z dowolnego miejsca na Świecie
 • jedna osoba nadzorująca pracę wielu systemów na parkingach
 • łatwość działania w przypadku wystąpienia zagrożeń na jednym lub wielu obiektach
 • ograniczenie kosztów nadzoru wielu obiektów parkingowych

Nawigacja miejsc parkingowych

 • wskazywanie wolnych miejsc na parkingu wielopoziomowym
 • tworzenie stref parkowania dla uprawnionych grup użytkowników
 • lokalizowanie pojazdów na parkingu za pomocą Infokiosku
 • możliwość rezerwacji i zakupu miejsc przez internet
 • ciągły monitoring każdego zaparkowanego pojazdu pozwala rejestrować zdarzenia niebezpieczne czy inne które zagrażałoby jego uszkodzeniu
 • system może informować o wjeździe gości VIP lub ważnych klientów którzy często korzystają z parkingu przy np. galerii handlowej, teatrze, lotnisku
 • świetlne tablice określające ilość wolnych miejsc na poszczególnych poziomach parkingu

Bezpieczeństwo

 • natychmiastowa reakcja operatora podczas nadzwyczajnych zdarzeń na parkingu np. wjazd karetki, policji, ewakuacji klientów
 • możliwość weryfikacji zdarzeń poprzez użycie kilku systemów jednocześnie
 • automatyczne uzbrajanie alarmu w opuszczonych strefach w określonych godzinach