Aktualności

16 lutWydarzenia2015 100 km odcinek sieci napowietrznej z wykorzystaniem zawiesi RIBE i kable TKF-ADSS

100 km odcinek sieci napowietrznej z wykorzystaniem zawiesi RIBE i kable TKF-ADSS

W ubiegłym roku dostarczyliśmy sprzęt do budowy światłowodowej sieci napowietrznej w ramach inwestycji Budowa infrastruktury dostępu do Internetu dla potrzeb realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna”.  

Projekt ten to kontynuacja inwestycji, którą zapoczątkowało wybudowanie napowietrznej sieci światłowodowej łączącej dwie miejscowości: Żelazny Most – Rynarcice w 2010 r., do której to również dostarczaliśmy nasz sprzęt.

Inwestor założył następujące cele:

  • zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla wybranych uczestników projektu,
  • zapewnienie publicznego dostępu do Internetu w wyznaczonych obiektach jednostek podległych Gminie,
  • budowa światłowodowej infrastruktury dostępowej do szerokopasmowego Internetu do miejscowości, w których zlokalizowane są mieszkania Beneficjentów Ostatecznych oraz obiekty podległe gminie,
  • przekazanie uczestnikom projektu wiedzy w zakresie korzystania z technologii informacyjnych poprzez szkolenia z obsługi komputera oraz korzystania z zasobów i możliwości szerokopasmowego Internetu,
  • wyrównywanie szans w dostępie do Internetu poprzez podjęcie działań koordynujących przez jednostki podległe beneficjentowi.

 

Aby zrealizować powyższe zadanie, do budowy infrastruktury sieciowej wykorzystane zostały słupy energetyczne niskiego i średniego napięcia operatora Tauron Polska Energia oraz infrastruktura podziemna zbudowana w oparciu o kable doziemne lub umieszczone w kanalizacji teletechnicznej. W projekcie założono doprowadzenie do każdej miejscowości Gminy Rudna minimum dwóch par włókien światłowodowych, na których przewidziano realizację transmisji danych o szybkości 1Gb/s z możliwością zwiększenia w przyszłości szybkości do 10Gb/s. Łącznie została wybudowana sieć o długości ok. 100 km, która połączyła ze sobą obiekty użyteczności publicznej na terenie gminy. Odległości pomiędzy słupami wynosiły od 70m do 150m, w związku z czym należało zastosować dwa typy kabli ADSS o różnym stopniu wytrzymałości. Dobór odpowiedniego kabla jest niezwykle istotny w celu zapewnienia trwałości linii (kluczowy jest tutaj parametr NESC dla danej trasy). Do powyższych kabli zastosowano elementy naprężające, przelotowe oraz tłumiki drgań dobrane do konkretnego typu kabla – kompatybilność zawiesi wraz z kablem sprawdzono wcześniej w laboratorium sprawdzając między innymi ich wytrzymałość.

Był to kolejny projekt sieci napowietrznej, do którego dostarczyliśmy nasz sprzęt, a dzięki posiadanemu bogatemu doświadczeniu przy realizacji tego typu projektów mogliśmy zaproponować optymalne rozwiązanie.