Kalėjimas

Objekto vaizdo stebėjimas

 • lauko teritorijos (kalėjimo kiemo, buferinės zonos) vaizdo stebėjimas
 • kalėjimo vidaus (gyvenamųjų kamerų, įėjimų į įstaigą, apsilankymų kambario) vaizdo stebėjimas
 • aukštos kokybės vaizdo stebėjimas realiu laiku skirtas kalėjimo prižiūrėtojui
 • virtuali perimetro apsauga buferinėje zonoje naudojant analizės funkcijas

Interkomai ir radijo transliavimo centras

 • interkomai įrengti prie įėjimų į pastatus, skyrius ir gyvenamosiose kamerose
 • radijo centro funkcija gyvenamojoje kameroje - pranešimų transliavimas atskiriems skyriams
 • gyvenamųjų kamerų priežiūra ir interkomo pokalbių įrašymas

Prieigos kontrolė

 • prieigos kontrolė prie įėjimų į pastatus ir skyrius
 • skyrių užrakinimo funkcija - vienos gyvenamosios kameros atidarymo atveju, nėra galimybės patekti į / palikti skyrių
 • žmonių srauto monitoringas visoje kalėjimo teritorijoje
 • priverstinio atidarymo funkcija skaitytuvams su PIN klaviatūra

Pabėgimo ir užpuolimo aptikimas

 • pavojaus mygtukai viešuose skyriuose, pvz. apsilankymų salėje
 • skyriaus viršininko užpuolimo signalizavimas radijo ryšiu
 • perimetro apsaugos komponentų būsenos vizualizavimas viršininko darbo vietoje

Visų sistemų priežiūra ir valdymas iš vienos operatoriaus darbo vietos

 • Individualių skyrių būsenos (kamerų atidarymo, skyriaus išėjimo kortelių, centrinio kortelių blokavimo, pavojaus mygtukų, perimetro apsaugos) vizualizavimas viršininko darbo vietoje
 • Kalėjimo viršininkui suteikta galimybė perimti gyvenamųjų kamerų interkomo skambučius skyriaus viršininko nebuvimo atveju
 • Visų vidinių ir išorinių aliarminių signalų kontrolė
 • Sistemos įvykių ataskaitos (gyvenamosios kameros apžiūros data/laikas, patvirtinimai)

Lauko teritorijos apsauga

 • pilnas įstaigos lauko teritorijos vaizdo stebėjimas
 • įsilaužimo monitoringas naudojant perimetro apsaugos sistemas
 • sensorinių laidų ir barjerų naudojimas
 • perimetro apsauga integruota su vaizdo stebėjimo sistema

Automatikos valdymas

 • grotų valdymas (gyvenamosiose kamerose ir tarp skyrių)
 • gyvenamųjų kamerų langų valdymas
 • oro kondicionavimo sistemos valdymas kitose administracinėse patalpose

Lankytojų aptarnavimas

 • išankstinio kortelių paruošimo galimybė lankytojams ar VIP svečiams
 • pažangi lankymo kambario rezervavimo sistema
 • lankytojų judėjimo aplink pastatą stebėjimas

Parkavimo organizavimas

 • personalo ir sargybos automobilių stovėjimo aikštelės prieigos valdymas
 • saugumo užtvaro funkcijų palaikymas - apsauga nuo neautorizuoto transporto priemonės įvažiavimo ar ginkluoto įsibrovimo
 • prieigos kontrolė automobilių stovėjimo aikštelėje pagal tolimojo nuotolio skaitytuvus arba registracijos numerių analizę

Oro sąlygų įvertinimas ir vizualizavimas

 • išorės oro sąlygų įvertinimas ir vizualizavimas
 • sniego sluoksnio storio įvertinimas (ant stogo ir t.t.)

Darbo laiko registravimas

 • sargybos ir administracinio personalo darbo laiko registravimas
 • ypatingo aktyvumo būsenų (pvz. atostogos, komandiruotė ir pan.) palaikymas
 • darbuotojų darbo laiko ataskaitų generavimo sistema

Aplinkos sąlygų monitoringas

 • aplinkos sąlygų monitoringas pasirinktose patalpose
 • plataus matavimo prietaisų asortimento (temperatūros, drėgmės, užtvindymo ir tt.) palaikymas
 • aliarmo aktyvinimas esant kritinėms sąlygoms, pvz. per aukštos temperatūros atveju