Daugiabučiai gyvenamieji pastatai

Įsilaužimo ir užpuolimo aptikimas

 • neįgaliotų asmenų bandymų patekti į butą signalizavimas
 • automatinis saugumo zonų aktyvinimas ir deaktyvinimas pagal tvarkaraštį
 • pavojaus signalo perdavimas pranešimų centrui
 • automobilių apsauga požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje

Kabelių tinklai daugialypės terpės paslaugoms

 • didelės spartos interneto ryšys šviesolaidžių tinklo dėka
 • daugialypės terpės signalų (interneto, TV, telefono) paskirstymas į atskirus buto kambarius
 • lengva prieiga prie RTV / SAT signalų kolektyvinių antenų instaliacijų dėka
 • funkcionalumą užtikrinančios ir daugiabučių pastatų standartus atitinkančios dėžutės ir kabeliai

Daugiabučių pastatų lauko teritorijos vaizdo stebėjimas

 • daugiabučių pastatų lauko teritorijos ir laiptinių vaizdo stebėjimas
 • automobilių, įvažiuojančių į daugiabučio namo teritoriją, registracijos numerių analizė
 • neįgaliotų asmenų patekimo į pastatus ar butus registravimas
 • aplinkos stebėjimas TV ekrane gyventojams

Prieigos kontrolė

 • automobilių stovėjimo aikštelės ir butų prieigos valdymas
 • neįgaliotų asmenų patekimo į gyvenamojo namo teritoriją apribojimas
 • automatinė įsilaužimo ir užpuolimo signalizacijos sistema
 • lankstus prieigos kontrolės sistemos išplėtimas naujose pastatuose

Parkavimo organizavimas

 • požeminės automobilių stovėjimo aikštelės ir namo teritorijos prieigos valdymas
 • laisvų vietų monitoringas automobilių stovėjimo aikštelėje
 • prieigos kontrolė automobilių stovėjimo aikštelėje pagal tolimojo nuotolio skaitytuvus arba registracijos numerių analizę
 • ryšys su portjė / registratūra naudojant interkomo sistemą

Automatikos valdymas

 • gyvenamojo namo teritorijos įvažiavimo užtvaro atidarymas
 • automatinis vartų atidarymas
 • oro kondicionavimo ir apšvietimo valdymas

Lankytojų aptarnavimas

 • lankytojų kortelių išankstinio paruošimo galimybė
 • atitinkamo automobilių stovėjimo vietų skaičiaus rezervavimas
 • lankytojų judėjimo aplink pastatą stebėjimas
 • įvažiavimo užtvaro atidarymas atpažinus registracijos numerius pagal išankstinį sąrašą

Interkomai

 • balso ir vaizdo ryšys su gyventojų lankytojais
 • kolektyvinių pranešimų transliavimas
 • ryšys su stovėjimo aikštelės aptarnavimo personalu
 • interneto radijas pastato viduje

Objektų nuotolinis valdymas (SecAAS)

 • operatorius gali valdyti visus sistemos komponentus, nepriklausomai nuo jo buvimo vietos
 • duomenų perdavimas per IP tinklą

Oro sąlygų įvertinimas ir vizualizavimas

 • išorės oro sąlygų įvertinimas ir vizualizavimas
 • kitų parametrų matavimas, pvz. sniego sluoksnio ant stogo storio matavimas, ir t.t.
 • pastato komponentų valdymas, pvz. langų, durų, langų užsklandų

Aplinkos sąlygų monitoringas

 • aplinkos sąlygų monitoringas serverinėse
 • plataus matavimo prietaisų asortimento (temperatūros, drėgmės, užtvindymo ir tt.) palaikymas
 • aliarmo aktyvinimas esant kritinėms sąlygoms, pvz. per aukštos temperatūros atveju

Lauko teritorijos apsauga

 • pastato fasado, pagrindinių įėjimų ir avarinių išėjimų vaizdo stebėjimas
 • pilnas pastato lauko teritorijos vaizdo stebėjimas