Regulamin sprzedaży (OWS)

C&C Partners Sp. z o.o., z siedzibą w Lesznie
w zakresie towarów z grupy produktów teleinformatyki, telekomunikacji
oraz grupy zabezpieczeń

§ 1
Przedmiot zasad sprzedaży

 1. Ustala się zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów z grupy produktów teleinformatyki, telekomunikacji oraz grupy zabezpieczeń określające reguły i tryb postępowania w tych sprawach.

 2. Przez podpisanie zamówienia Zamawiający akceptuje niniejsze zasady sprzedaży.

§ 2
Treść i forma zamówienia

 1. Do realizacji przyjmowane są zamówienia składane w formie pisemnej (poczta, fax, e-mail) i podpisane przez osobę, która uprawniona jest do reprezentowania Zamawiającego. W razie wątpliwości przyjmuje się, że podpisanie zamówienia stanowi jednocześnie oświadczenie podpisującego, że jest on uprawniony do reprezentowania Zamawiającego.

 2. Zamówienie powinno określać w szczególności:

  1. rodzaj i ilość produktów (zaleca się posługiwanie numerami katalogowymi),
  2. termin dostawy,
  3. miejsce dostawy, o ile nie jest nim magazyn Sprzedawcy,
  4. imię nazwisko, adres e-mail oraz telefon kontaktowy zamawiającego.
 3. Po przyjęciu zamówienia Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem, zawierający także dane osoby, zajmującą się tym zamówieniem.

 4. Skutki błędów w zamówieniach oraz ich przekazie obciążają Zamawiającego.

§ 3
Ceny

 1. Ceny sprzedaży przedstawione w walucie obcej przelicza się na PLN według kursu Banku Pekao S.A. (tabela A - sprzedaż) z dnia wystawienia faktury.

 2. Ceny nie zawierają podatku VAT, zawierają natomiast cło i podatek graniczny.

 3. Ceny nie zawierają także kosztów wysyłki towaru.

 4. Ceny sprzedawanych artykułów ustalane są według cennika Sprzedawcy obowiązującego w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia, chyba że zaznaczono w nim, iż obowiązuje cena z dnia dostawy.

 5. Sprzedawca może podwyższyć cenę sprzedaży a także kosztu wysyłki, jeżeli po zawarciu umowy wzrosły koszty jej wykonania, w szczególności ceny produktów lub wynagrodzeń.

§ 4
Forma płatności

 1. Stosowane są następujące formy płatności:

  1. gotówka,
  2. przelew przed wysyłką towaru (na podstawie faktury pro forma),
  3. przelew po otrzymaniu towaru (kredyt kupiecki).
 2.  Formy płatności ustala się indywidualnie. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia kredytu kupieckiego bez podania przyczyny. 

 3. Sprzedający jest także uprawniony do odmowy wysyłki towaru w przypadku zaległości płatniczych Zamawiającego.

§ 5
Płatności

 1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ceny w terminie określonym na fakturze. Wyłącza się możliwość zapłaty przez potrącenie.

 2. Po wystawieniu faktury VAT Zamawiający otrzymuje e-mail (o ile adres wskazał w zamówieniu) z kopią faktury.

 3. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków finansowych na konto Sprzedawcy.

 4. W przypadku gdy Zamawiający nie zapłaci Sprzedawcy w terminie całej należności wynikającej z danej faktury Sprzedawca zastrzega sobie prawo naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w niezrealizowanej płatności.

 5. Prawo do rozporządzania towarami jak właściciel przechodzi na Zamawiającego w momencie wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT.

§ 6
Realizacja zamówienia

 1. W dniu bieżącym mogą zostać zrealizowane zamówienia składane do godz. 12.00 i spełniające warunki określone w §2 niniejszych zasad. Zamówienia złożone po godzinie 12.00 przechodzą do realizacji na dzień następny.

 2. Sprzedawca może uzależnić realizację zamówienia od dokonania przez Zamawiającego przedpłaty lub od ustanowienia przez Zamawiającego na rzecz Sprzedawcy zabezpieczenia zapłaty. Warunki dokonania przedpłaty lub zabezpieczenia zapłaty określone zostaną w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

 3. Terminy realizacji zamówienia są dla Sprzedawcy wiążące tylko wtedy, jeśli zostaną potwierdzone po ustaleniu dostępności zamówionych towarów. Termin ten ulega przedłużeniu o okres, o który Zamawiający opóźnił się z dokonaniem przedpłaty lub zabezpieczenia stosownie do postanowień ust.1.

 4. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, takich jak np. siła wyższa, decyzje urzędów państwowych, zakłócenia w produkcji oraz strajki u dostawców Sprzedawcy, nastąpi opóźnienie realizacji zamówienia, uzgodniony termin zostaje odpowiednio wydłużony. O powyższych okolicznościach Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego na podany przez niego w zamówieniu adres e-mailowy lub telefonicznie na podany numer.

 5. W przypadku pojawienia się opóźnienia w realizacji zamówienia większego niż okres 30 dni spowodowanego przyczynami innymi niż określone w ust. 3, Zamawiający może wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy 7-dniowy termin do jego realizacji. Jeżeli po upływie tego terminu towar nie zostanie dostarczony lub realizacja zamówienia będzie niemożliwa, Zamawiający może od umowy odstąpić. W tej sytuacji Sprzedawca zwróci Zamawiającemu wpłaconą przez niego przedpłatę wraz z odsetkami liczonymi od dnia odstąpienia od umowy. Dalej idące roszczenia Zamawiającego są wykluczone.

§ 7
Zasad obrotu opakowaniami zwrotnymi

 1. Bębny kablowe sprzedawane są Zamawiającemu w przypadku, kiedy zamówiony kabel jest docinany z odcinka produkcyjnego. Wysyłka i sprzedaż opakowań nie wymaga osobnej zgody Zamawiającego.

 2. Rodzaj i ilość opakowań będą umieszczone na fakturze VAT wraz z zamówionym kablem, jako oddzielne pozycje sprzedażowe, zgodnie z obowiązującymi cenami.

 3. W przypadku zwrotu opakowania przed upływem 90 (dziewięćdziesięciu) dni od daty zakupu, Sprzedawca zobowiązuje się przyjąć zwrot bębna kablowego po cenie jego pierwotnej sprzedaży. Jeżeli termin 90 dni zostanie przekroczony, zwrot bębna jest możliwy tylko i

  wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Sprzedawcę a wartość opakowania zwrotnego będzie ustalana indywidualnie dla każdego przypadku.

 4. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu opakowań zwrotnych w sytuacji gdy:

  1. bębny kablowe nie zostały zakupione u Sprzedawcy,
  2. stan techniczny bębnów kablowych uniemożliwia ponowne ich wykorzystanie.
 5. Opakowania powinny zostać zwrócone do Sprzedawcy na koszt i ryzyko Zamawiającego na adres: Centrum Logistyczne C&C Partners Sp. z o. o., ul. Wilkowicka 18A, 64-100 Leszno, tel. 065 525 55 40.

 6. Ceny bębnów zwrotnych są określone w aktualnym cenniku, który jest udostępniany klientowi na jego życzenie.

§ 8
Sposób dostawy

 1. Transport towarów organizuje Sprzedawca na zlecenie Zamawiającego.

 2. W zamówieniu określa się, czy towar zostanie odebrany przez Zamawiającego we własnym zakresie z magazynu Sprzedawcy w Lesznie, czy też ma zostać przez Sprzedawcę na zlecenie Zamawiajacego dostarczony do siedziby Zamawiającego bądź innego miejsca na terenie Polski wskazanego przez Zamawiającego.

 3. W przypadku braku innych ustaleń, wysyłka towaru następuje na koszt klienta za pośrednictwem jednej z dwóch firm spedycyjnych; DHL bądź UPS. W przypadku wyboru przez Zamawiającego innej firmy spedycyjnej Zamawiający zobowiązany jest zlecić danej firmie odbiór przesyłki z magazynu Sprzedawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru z pracownikiem Działu Administracji Sprzedaży Sprzedawcy.

 4. W dniu wysyłki towaru Zamawiający otrzymuje e-mail (o ile adres wskazał w zamówieniu) z informacją o numerze listu przewozowego, szczegółowe dane dotyczące zrealizowanych pozycji z zamówienia oraz informacje odnośnie pozycji czekających na realizację, wraz z przewidywanym terminem realizacji.

 5. Towar jest dostarczany pod wskazany na zamówieniu adres dostawy wraz z dokumentem WZ.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wysyłki w ilościach odpowiadających pełnym opakowaniom. Zamawiającemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu powstałych w ten sposób rozbieżności ilościowych.

 7. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą wydania towaru z magazynu Sprzedawcy.

 8. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego sprawdzenia zawartości przesyłki pod kątem ilościowym na podstawie otrzymanego dokumentu przewozowego. Złożenie podpisu przez Kupującego na dokumencie przewozowym bez dodatkowych adnotacji, oznacza potwierdzenie odbioru przesyłki w stanie nienaruszonym bez zastrzeżeń, co powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku, opóźnienia lub uszkodzenia przesyłki.

 9. W przypadku uzgodnionego ze Sprzedawcą zwrotu towarów, Zamawiający ponosi wszelką odpowiedzialność oraz koszty do momentu przekazania towaru do magazynu Sprzedawcy. Zamawiający zobowiązany jest także do uiszczenia kosztów manipulacyjnych.

§ 9
Zapewnienie i gwarancja

 1. Sprzedawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone produkty.

 2. Okres gwarancji dla produktów z grupy teleinformatyki, telekomunikacji oraz dla produktów z grupy zabezpieczeń wynosi co najmniej 12 miesięcy, licząc od dnia wydania towaru. Pozostałe postanowienia na temat warunków oraz okresu gwarancji regulują „Warunki gwarancji” zamieszczone na stronie 

  https://www.ccpartners.pl/specjalista/serwis/warunki-gwarancji/

 3. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego skontrolowania odebranego towaru pod kątem ewentualnych wad.

 4. Zamawiający traci uprawnienia z tytułu gwarancji jeżeli nie zgłosił wad w ciągu 2 tygodni od chwili ich ujawnienia.

 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe po przejściu ryzyka na Zamawiającego, chyba że wady te powstały z przyczyn istniejących poprzednio w dostarczonych przez Sprzedawcę produktach. W związku z powyższym Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe wskutek nieprawidłowej eksploatacji lub montażu produktów przez Zamawiającego lub osoby trzecie, a także wskutek zwykłego ich zużycia bądź dokonania przez Zamawiającego lub osoby trzecie samowolnej przeróbki lub naprawy.

 6. Sprzedawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem wystąpienia wady.

 7. Złożenie reklamacji nie ma wpływu ani na obowiązek płatności ani na jej termin.

§ 10
Ograniczenie przeniesienia praw

Przeniesienia wierzytelności wynikających z umów zawartych między Zamawiającym a Sprzedawcą bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony jest bezskuteczne.

§ 11
Dane osobowe

 1. Składając zamówienie Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie C&C Partners Sp. z o.o. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez C&C Partners Sp. z o.o..

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Zamawiającego nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych, w tym za spowodowane tym niedostarczenie zamówionego towaru.

 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 4. Dane osobowe Zamawiającego przekazywane są jedynie na etapie realizacji zamówienia. Dane te nie będą udostępniane firmom i osobom trzecim w żadnym celu.

 5. Administratorem Danych, o których mowa w ust.1 powyżej jest Sprzedawca.

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych zasadach zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 2. Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć na tle wykonania zawartych na podstawie niniejszych zasad umów rozstrzygane będą przez Sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy.

 3. W przypadku gdy poszczególne postanowienia niniejszych warunków są lub okażą się bezskuteczne lub niewykonalne, inne postanowienia pozostają w mocy. Strony zobowiązują się w wyżej opisanym przypadku zastąpić postanowienia bezskuteczne lub niewykonalne innymi w taki sposób, aby wypełniały one pierwotnie obrany cel.

Leszno, dnia 31 grudnia 2013r.
Zarząd C&C Partners Sp. z o.o.