CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu

W C&C Partners wierzymy, że społeczna odpowiedzialność biznesu wpływa pozytywnie na zrównoważony rozwój społeczny oraz stwarza możliwości dla rozwoju samego przedsiębiorstwa.

Polityka społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility) jest jednym z naszych priorytetów strategicznych na najbliższe lata. W naszym przypadku polityka CSR oznacza, iż podejmowane przez nas działania biznesowe mają wpływ na SPOŁECZEŃSTWO, PLANETĘ, DOCHÓD oraz POZYCJONOWANIE.

Zrównoważone działanie w tych czterech obszarach zapewnia rozwój i generuje korzyści zarówno dla firmy, jak i dla szerszej społeczności. C&C Partners podchodzi do polityki CSR w sposób realny i praktyczny, traktując ją jako integralną część prowadzonego biznesu. W pełni dążymy do tego, aby mieć znaczący udział w tworzeniu rozwojowego społeczeństwa i chcemy realizować ten cel w sposób odpowiedzialny.

Prowadzone przez nas programy mają charakter ciągły. Aby osiągnąć podstawowe założenia polityki CSR w danej sytuacji społeczno-ekonomicznej działania te mogą zostać zintensyfikowane. Przykładem może być rok 2009, w którym zmieniające się warunki na rynku wymogły na przedsiębiorstwach konieczność dostosowania się do nowych realiów gospodarczych. Firma C&C Partners natychmiastowo i stanowczo zareagowała na kryzys poprzez wprowadzenie szeregu istotnych zmian z myślą o utrzymaniu zyskowności. Paradoksalnie, zmiany te pozwoliły nam osiągnąć niektóre cele związane z rentownością i rozwojem szybciej, niż było to przewidywane.

Przewodnią zasadą marki C&C jest zachowanie zgodności z kluczowymi aspektami CSR, przy jednoczesnym uzyskaniu właściwej równowagi między krótko- i długofalowymi wynikami. Koncepcja ta jest silnie zakorzeniona w naszej organizacji i zajmuje ważne miejsce w biznesplanie C&C. Dlatego również w kolejnych latach zobowiązujemy się działać na rzecz rozwoju i budować naszą politykę w oparciu o społeczną odpowiedzialność biznesu.

Priorytety C&C Partners dla każdego z czterech aspektów działań CSR

Społeczeństwo

Konsekwencje prowadzenia działalności zarówno dla osób zatrudnionych w firmie, jak i funkcjonujących poza nią.

 • Dążenie do bycia dobrym pracodawcą. C&C Partners stale dokłada starań, by zapewnić zdrowe i stymulujące warunki pracy, wierząc, że pracownicy są dla firmy jej największą wartością.

Planeta

Wpływ prowadzonej działalności na środowisko naturalne.

 • Wdrożenie programu oszczędności energii. Celem jest zmniejszenie zużycia energii o 25% w ciągu najbliższych 3-5 lat. Zabieg ten pomoże przeciwdziałać zmianom klimatycznym, ale także obniżyć koszty z tytułu dostawy gazu i energii.

 • Zmniejszenie kosztów z tytułu zużycia papieru i przygotowywania wydruków o 30%. Projekt ten ma na celu użytkowanie drukarek w bardziej efektywny sposób oraz obniżenie ilości zużywanego papieru. Oszczędności uzyskane będą poprzez świadome włączanie i wyłączanie drukarek, drukowanie dwustronne, a także poprzez wymianę niektórych urządzeń. Rozważamy także możliwość stosowania alternatywnych sposobów komunikacji w celu zastąpienia drukowanych nośników informacji.

 • Mobilizowanie naszych pracowników do podejmowania działań zmierzających do zmniejszenia zużycia paliwa.

 • Zrównoważone inwestycje. Zainwestowaliśmy w system wideokonferencji, który może być obecnie używany przez naszych pracowników w krajach, w których grupa TKH posiada lokalne zakłady. Ograniczamy w ten sposób liczbę podróży służbowych i koszty zużycia paliwa, a także umożliwiamy kadrze kierowniczej efektywniejsze gospodarowanie swoim czasem.

 • Zapewnienie zdrowych i stymulujących warunków pracy. W 2013 roku zmianie uległ Kodeks postępowania TKH w celu odzwierciedlenia w nim aktualnych kwestii społecznych. Kodeks ten został rozpowszechniony w ramach całej Grupy.

 • Wdrożenie długoterminowych programów z zakresu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności naszych pracowników. Każdego roku biorą oni udział w szkoleniach zarówno w kraju, jak i za granicą.

Dochód

Dochód. Warunek konieczny, aby zapewnić przetrwanie firmy.

 • Dostosowanie działalności C&C do gwałtownie zmieniających się warunków gospodarczych. Wdrożyliśmy program mający na celu redukcję należności, a także kilka programów zapewniających minimalizację kosztów. Poza redukcją wydatków, zainwestowaliśmy w innowacyjne rozwiązania, przedsiębiorczość i utrzymanie klientów. Zaplanowane działania reorganizacyjne zostały przyspieszone, co pomogło nam szybko dostosować się do warunków rynkowych.

Pozycjonowanie

Dbanie o reputację firmy.

 • Dopasowanie nowatorskich produktów C&C Partners do najbardziej aktualnych trendów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

 • Badanie satysfakcji klientów. W ramach tego programu uzyskaliśmy wiele cennych informacji na temat zadowolenia naszych klientów, poziomu ich lojalności wobec naszej firmy, a także zbadaliśmy naszą skuteczność względem wartości wzorcowej. Uzyskana przez naszą firmę średnia wynosząca 8,3 punktu plasuje nas na poziomie wzorca. W kolejnych latach zadowolenie klientów będzie nadal kwestią zasadniczą dla firmy C&C – dzięki temu mamy nadzieję na poprawę wskaźnika ich utrzymania, a docelowo – przewyższenie wzorcowej skuteczności działania.

 • Wspomaganie akcji sponsoringowych. Zapewniamy wsparcie finansowe różnych wydarzeń kulturalnych – zostaliśmy sponsorem m.in. pokazu lotu balonu braci Montgolfier w ramach odbywających się w Lesznie I Mistrzostw Świata Kobiet w Balonach na Ogrzane Powietrze.

 • Intensyfikacja działań. Podjęte przez nas przedsięwzięcia mają na celu wpasowanie polityki CSR w system komunikacji wewnętrznej, a tym samym zwiększenie świadomość społecznej odpowiedzialności biznesu wśród naszych pracowników.